Το νομοθετικό πλαίσιο για τα πνευματικά δικαιώματα και τη συλλογική διαχείριση ορίζεται από τους ακόλουθους νόμους:

Νόμος 4481/2017  (ΦΕΚ Α 100 2017 - 20.07.2017)  “Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού” .

Νόμος 2121/1993  (ΦΕΚ Α 25 1993 - Θέση σε ισχύ : 04.03.1993) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”