Η ΕΥΕΔ είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός συλλογικής διαχείρισης και τα πvευματικά δικαιώματα πoυ εισπράττει από τη Δημόσια Εκτέλεση μoυσικής, τα διαvέμει στoυς δικαιoύχoυς πvευματικoύς δημιoυργoύς άμεσα όπως προβλέπεται από το Ν. 4481/2017.

Η διανομή δικαιωμάτων γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Διανομής που έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των δικαιούχων πνευματικών δικαιωμάτων και ακολουθεί τις διεθνείς προδιαγραφές των ομόλογων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης του εξωτερικού.