×

Μήνυμα σφάλματος

 • Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls στην _menu_load_objects() (γραμμή 579 του /var/www/vhosts/copyrightschool.gr/eyed.gr/includes/menu.inc).
 • Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters στην drupal_get_feeds() (γραμμή 394 του /var/www/vhosts/copyrightschool.gr/eyed.gr/includes/common.inc).
 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΥΕΔ

 

Η Ειδική Υπηρεσία Έκτακτης Διαχείρισης Δικαιωμάτων (ΕΥΕΔ) ιδρύθηκε και λειτουργεί με βάση την υπ’ αριθμ. 262844/18408/13772/689/04.06.2018 (ΦΕΚ Β’ 2085/ 07.06.2018) υπουργική απόφαση και έχει αναλάβει την εκπροσώπηση και συλλογική διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών της ΑΕΠΙ ΑΕ, της οποίας η άδεια ανακλήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 224747/4952/15.05.2018 (ΦΕΚ Β΄ 1767/17.5.2018) υπουργική απόφαση.

 

Η ΕΥΕΔ λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικός Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης δικαιωμάτων, με χρονική διάρκεια έως δύο έτη. Έχει την έδρα της στην οδό Σάμου 53, Μαρούσι, Τ.Κ. 15125 , τηλ. 211 0161000.

 

Ως υπεύθυνη επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και προς εκπλήρωση της νόμιμης αποστολής της, η ΕΥΕΔ καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας αυτών σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (εφεξής «ΓΚΠΔ»), και την εν γένει εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία.

 

H παρούσα ιστοσελίδα παρέχει ενημέρωση για όλα τα σχετικά θέματα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ΕΥΕΔ μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας και καταχώρισης των έργων των μελών της.

 

Το βασικό σχετικό θεσμικό–κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ΕΥΕΔ είναι:

 

1.  Νόμος 4481/2017 «Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ Α’ 100/20.07.2017), άρθρο 69 του Νόμου 2121/1993 «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα» (ΦΕΚ Α’ 25/04.03.1993), όπως ισχύει, και Π.Δ. 311/1994 «Καταστατικό του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας» (ΦΕΚ Α’ 165/06.10.1994).

 

2.  Υπουργική Απόφαση 262844/18408/13772/689/04.06.2018 «Ανάθεση στον ΟΠΙ της έκτακτης διαχείρισης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των δικαιούχων - μελών της ΑΟΔ του άρθρου 50 του ν. 4481/2017, η άδεια λειτουργίας της οποίας ανακλήθηκε με την 224747/15.05.2018 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού – Διορισμός Προσωρινού Διαχειριστή του άρθρου 51Α του ν. 4481/2017 και λοιπά θέματα» (ΦΕΚ Β’ 2085/07.06.2018).

 

3.   Νόμος 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ Α’ 50/10.04.1997), όπως ισχύει.

 

4.  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυ­­τών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προ­στα­σία Δεδομένων).

 

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο και σκοπός της πολιτικής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

 

Αντικείμενο της παρούσας Πολιτικής αποτελεί ο καθορισμός των βασικών αρχών και κανόνων, σύμφωνα με τους οποίους η ΕΥΕΔ συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

 

Άρθρο 2: Γενικές αρχές επεξεργασίας

 

Η ΕΥΕΔ δεσμεύεται ότι τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται:

 

 1.      Συλλέγονται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο.

 

 2. Αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας μόνο για το σκοπό που έχει ήδη γνωστοποιηθεί στο υποκείμενο ή/και επιβάλλεται από την υποχρέωση τήρησης νομικής πρόβλεψης.

 

 3.      Είναι κατάλληλα, συναφή προς το θέμα και όχι υπερβολικά σε σχέση με το συγκεκριμένο σκοπό, για τον οποίο χρησιμοποιούνται.

 

 4.      Διατηρούνται ακριβή και επικαιροποιημένα.

 

 5.      Διαφυλάσσονται μόνο για όσο χρόνο απαιτείται για την εξυπηρέτηση του σκοπού της συλλογής τους.

 

 6.  Υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με την χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων.

 

Η ΕΥΕΔ υποχρεούται να εξασφαλίζει στο υποκείμενο των δεδομένων το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε περίπτωση που:

 

1.   Το υποκείμενο των δεδομένων αμφισβητεί την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στην ΕΥΕΔ να επαληθεύσει την ακρίβειά τους.

 

2.   Η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο αντιτάσσεται στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητεί, αντ’ αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους.

 

3.  Η ΕΥΕΔ δεν χρειάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς ε­πεξεργασίας, αλλά απαιτούνται για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών α­ξιώ­σεων.

 

4.  Το υποκείμενο εγείρει αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χα­­ρακτήρα που το αφορούν και βρίσκεται εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πό­­σο οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων του.

 

Άρθρο 3:  Αρχές επεξεργασίας

 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υπόκεινται σε επεξεργασία, η οποία διε­νερ­γείται σύμφωνα με τις αρχές της νομιμότητας, της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν επιπλέον περιορισμούς που επιβάλλει ο σκοπός της επεξεργασίας και ειδικότερα:

 

(1)   Αρχή της Νομιμότητας, Αντικειμενικότητας και Διαφάνειας

 

Τα δεδομένα πρέπει να υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρό­­πο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων.

 

Η επεξεργασία είναι σύννομη μόνο εάν και εφόσον το υποκείμενο των δεδομένων έχει συ­ναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για έναν ή πε­ρισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς και η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκο­πούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η ΕΥΕΔ ή τρίτος, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ε­λευ­θερίες του υποκειμένου των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι παιδί. Η διαφάνεια απαιτεί η ενημέρωση του υποκειμένου να είναι συνοπτική, εύκολα προσβά­σι­μη, κα­τα­νο­η­τή με σαφή και απλή διατύπωση.

 

 

(2)   Αρχή του Σκοπού

 

Ο σκοπός είναι βασικό στοιχείο του δικαιώματος και αποτελεί γνώμονα αξιολόγησης και των υπολοίπων αρχών. Τα δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία για καθορισμένους, ρη­τούς και νόμιμους σκοπούς, ενώ δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο α­σύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς. Η περαιτέρω επεξεργασία για σκοπούς αρχειο­θέ­τησης προς το δημόσιο συμφέρον ή σκοπούς επιστημονικής, ιστορικής ή στατιστικής έ­ρευνας δεν θεωρείται ασύμβατη με τους αρχικούς σκοπούς.

 

(3)   Αρχή της Αναλογικότητας

 

Τα δεδομένα πρέπει να είναι κατάλληλα, συναφή και να περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς, για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία. H αρχή της «ελαχιστοποίησης των δεδομένων» (data minimisation) αναδεικνύεται σε βασικό γνώμονα επεξεργασίας και αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

 

(4)   Αρχή της Ακρίβειας – Επικαιροποίησης

 

Τα δεδομένα πρέπει να είναι ακριβή και να επικαιροποιούνται εφόσον απαιτείται. Επι­πλέ­ον, εύλογα μέτρα πρέπει να τηρούνται για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση των δε­δο­μέ­νων. Πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στα υποκείμενα να διορθώνουν τα δεδομένα τους.

 

(5)   Αρχή της Περιορισμένης Διάρκειας Τήρησης

 

Τα δεδομένα πρέπει να τηρούνται μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας. Εξαίρεση αποτελούν τα δεδομένα που τηρούνται για σκοπούς αρχειο­θέ­τησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής, ιστορικής ή στατιστικής έ­ρευνας.

 

(6)   Αρχή της Ενδεδειγμένης Ασφάλειας

 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρό­πο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλειά τους, την προστασία τους από μη εξου­σιο­δο­τημένη ή παράνομη επεξεργασία, τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων.

 

(7)   Αρχή της Λογοδοσίας

 

Η ΕΥΕΔ φέρει την ευθύνη και οφείλει να είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωση με τις αρχές που διέπουν την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χα­ρα­κτή­ρα.

 

Άρθρο 4:  Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, σκοποί επεξεργασίας

 

Κατά την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα της ΕΥΕΔ, τυγχάνουν επεξεργασίας οι ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς που αναφέρονται με βάση τη νόμιμη βάση επεξεργασίας που αντίστοιχα σημειώνεται:

 

Προσωπικά δεδομένα

Σκοπός επεξεργασίας

Νόμιμη βάση επεξεργασίας

Στοιχεία σύνδεσης

 

Ώρα, ημερομηνία, διάρκεια επίσκεψης, τόπος προέλευσης του χρήστη, διεύθυνση δικτυακού πρωτοκόλλου (IP Address) και άλλα στοιχεία που αφορούν στο πρωτόκολλο σύνδεσης.

Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων

Έννομο συμφέρον

Όνομα, επώνυμο, email

Αίτημα λήψης newsletter

Έννομο συμφέρον

Κωδικός μέλους, ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, ημερομηνία γέννησης, κινητό τηλέφωνο, σταθερό τηλέφωνο, προσωπικό email, επαγγελματικό email, ονοματεπώνυμο συνθέτη, ποσοστό συμμετοχής συνθέτη, ονοματεπώνυμο στιχουργού, ποσοστό συμμετοχής στιχουργού, αντίστοιχες πληροφορίες για εκδότη (φυσικό πρόσωπο), ονοματεπώνυμο ερμηνευτή.

Καταχώριση έργων μελών

Τήρηση νομικής υποχρέωσης

Έννομο συμφέρον

 

 

 

Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται για όσο καιρό εκτελεί τα καθήκοντα της η ΕΥΕΔ, εκτός εάν εναντιωθεί το υποκείμενο νωρίτερα στη χρήση τους και δεν υπάρχει νόμιμη υποχρέωση περαιτέρω διατήρησής τους.

 

 

 

Άρθρο 5 Χρήση cookies

 

Στην ιστοσελίδα www.eyed.gr χρησιμοποιούμε cookies προκειμένου να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης της ιστοσελίδας.

 

 

Θεωρούμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ιδιαίτερα σημαντική και θέλουμε να είστε πλήρως ενημερωμένοι σε ό,τι αφορά και το ειδικότερο ζήτημα της χρήσης cookies όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας.

 

 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού - webserver) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες, βλ. αναλυτικά http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,146950&_dad=portal&_schema=PORTAL .

 

 Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες κατηγορίες cookies:

 

α) Απολύτως απαραίτητα cookies: Απαιτούνται για την πλοήγηση στην ιστοσελίδα ή την εφαρμογή, καθώς και για την χρήση των λειτουργιών που παρέχει. Χωρίς την χρήση τέτοιων cookies, η σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας δεν είναι εγγυημένη (πχ. η εγγραφή κειμένου), ακόμη και στην διάρκεια περιήγησης μεταξύ σελίδων στην γενική ιστοσελίδα.

 

β) Cookies λειτουργικότητας: Επιτρέπουν σε μια ιστοσελίδα/εφαρμογή την αποθήκευση πληροφοριών που έχουν ήδη υποβληθεί (το όνομα χρήστη, η επιλογή γλώσσας ή η περιοχή που βρίσκεται ο χρήστης) και βελτιώνουν την δυνατότητα του χρήστη να απολαμβάνει προσωποποιημένη περιήγηση. Τα cookies αυτά συλλέγουν ανωνυμοποιημένες πληροφορίες και δεν επιτρέπουν την παρακολούθηση περιήγησης σε ιστοσελίδες. Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies λειτουργικότητας ως προς την επιλεχθείσα γλώσσα.

 

γ) Cookies απόδοσης: Συλλέγουν πληροφορίες για την χρήση μιας ιστοσελίδας/ εφαρμογής – για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτεται ο χρήστης συχνότερα και αν λαμβάνει μηνύματα λάθους από την ιστοσελίδα. Τα cookies δεν αποθηκεύουν πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση του χρήστη. Οι αποθηκευμένες πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την βελτίωση και εφαρμογή της απόδοσης της ιστοσελίδας και επομένως της εμπειρίας που παρέχεται στον χρήστη.

 

δ)  Cookies Ανάλυσης/GoogleAnalytics: Είμαστε πελάτες της υπηρεσίας GoogleAnalytics και χρησιμοποιούμε την υπηρεσία «conversiontracking». Η GoogleAnalytics χρησιμοποιεί cookies, δηλαδή αρχεία που αποθηκεύονται στη μνήμη του υπολογιστή, παρέχοντας πληροφορίες για το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν μια ιστοσελίδα. Τα εν λόγω cookies δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση κανενός επισκέπτη.

 

Μπορείτε, ωστόσο, να αποτρέψετε την Google από την συλλογή και επεξεργασία που προκύπτουν από την χρήση της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) εγκαθιστώντας τον πρόσθετο περιηγητή που είναι διαθέσιμος στον παρακάτω σύνδεσμο: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

Γενικότερα, η χρήση των cookies εν γένει μπορεί να ρυθμιστεί με τις κατάλληλες επιλογές στο πρόγραμμα φυλλομετρητή (browser) σας, ωστόσο ενδέχεται σε αυτή την περίπτωση να μην μπορέσετε να αξιοποιήσετε πλήρως τις λειτουργίες της ιστοσελίδας μας.

 

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει λεπτομερώς τα cookies που υπάρχουν στον Ιστότοπο (www.eyed.gr). Ο σύνδεσμος με την πολιτική απορρήτου του μέρους που παράγει και διαχειρίζεται αυτά τα cookies εμφανίζεται μαζί με κάθε «cookie τρίτου μέρους»:

 

COOKIES

ΤΥΠΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

UUID

Πρώτο Μέρος -
Cookies συνεδρίας και μόνιμα cookies 

Cookies που είναι απαραίτητα για την περιήγηση στον Ιστότοπο, για σκοπούς εσωτερικής ασφάλειας και διαχείρισης, καθώς και για την απομνημόνευση της γλώσσας που έχει επιλέξει ο χρήστης.

Αυτή η σελίδα

google.gr google.com

__utm.gif

__utma

__utmb

__utmc

__utmt

__utmz

Cookies τρίτου μέρους - μόνιμα cookies

Cookies για την υπηρεσία GoogleAnalytics

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

 

 

Οδηγίες για τη λειτουργία των cookies στα διάφορα προγράμματα περιήγησης:

 

Chrome

 

 1. Επιλέξτε το μενού στην επάνω δεξιά γωνία της γραμμής εργαλείων του προγράμματος περιήγησης
 2. Επιλέξτε Settings
 3. Επιλέξτε τον σύνδεσμο Show advanced settings
 4. Στην ενότητα Privacy επιλέξτε Content settings
 5. Στην ενότητα Cookie αλλάξτε τις ακόλουθες ρυθμίσεις βάσει της ενέργειας που απαιτείται για τη διαχείριση των cookies:
  Να επιτρέπεται στους ιστότοπους να αποθηκεύουν και να διαβάζουν δεδομένα για
  cookies

 

Διατηρήστε τοπικά δεδομένα μόνο μέχρι να κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας

 

Αποτρέψτε τους ιστότοπους να ορίζουν δεδομένα

 

Αποκλείστε τα cookies τρίτων μερών και τα δεδομένα ιστότοπων

 

Διαχειριστείτε εξαιρέσεις για ορισμένες τοποθεσίες Internet

 

Αποκλείστε όλα τα cookies και τα δεδομένα ιστότοπων

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα Google

 

Mozilla Firefox

 

 1. Κάντε κλικ στο μενού στην επάνω δεξιά γωνία της γραμμής εργαλείων του προγράμματος περιήγησης
 2. Επιλέξτε Options
 3. Επιλέξτε την ενότητα Privacy
 4. Στην ενότητα Tracking, επιλέξτε το κατάλληλο κουμπί, εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τους ιστότοπους που δεν επιθυμείτε να σας παρακολουθούν
 5. Στην ενότητα History, επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού UseCustomSettings για να αλλάξετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις, ανάλογα με την ενέργεια που επιθυμείτε να εκτελέσετε σχετικά με τα cookies:
  Αποδοχή
  cookies από ιστότοπους (επιλέξτε το κατάλληλο κουμπί).

 

Αποδοχή cookies τρίτων μερών (επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού μία από τις ακόλουθες επιλογές: πάντα, από τους ιστότοπους με τις περισσότερες επισκέψεις ή ποτέ).

 

 1. Αποθηκεύστε τα για μια καθορισμένη χρονική περίοδο (επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού μία από τις ακόλουθες επιλογές: έως ότου λήξουν, όταν ο Firefox είναι κλειστός ή κάθε φορά).
 2. Και πάλι, στην ενότητα History, επιλέξτε Showcookies εάν θέλετε να καταργήσετε τα cookies που υπάρχουν στον υπολογιστή σας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα του Mozilla

 

Internet Explorer

 

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Tools
 2. Επιλέξτε Internet Options
 3. Επιλέξτε Privacy
 4. Στο μενού κύλισης, επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές. Αλλάξτε τις ακόλουθες ρυθμίσεις ανάλογα με το τι θέλετε να κάνετε για να χειριστείτε τα cookies:
  Αποκλεισμός όλων των
  cookies

 

Υψηλό

 

Μέτριο προς Υψηλό

 

Μέτριο

 

Χαμηλό

 

Αποδοχή όλων των cookies

 

 1. Επιλέξτε συγκεκριμένους ιστότοπους, από τους οποίους θα αποδέχεστε cookies: κάντε κλικ στην επιλογή «Sites» και στο πλαίσιο «AddressofWebsite», πληκτρολογήστε μια διεύθυνση ιστότοπου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Block» ή «Allow»

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα του Microsoft

 

Safari

 

 1. Ανοίξτε το Safari
 2. Κάντε κλικ στο Safari
 3. Επιλέξτε Preferences και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Privacy
 4. Στην ενότητα «BlockCookies» επιλέξτε τον τρόπο, με τον οποίο το Safari θα χειρίζεται τα cookies.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Details για να δείτε ποιοι ιστότοποι έχουν αποθηκεύσει τα cookies σας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα της Apple

 

Opera

 

 1. Ανοίξτε το Opera
 2. Επιλέξτε «Settings» στο κεντρικό μενού στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης
 3. Επιλέξτε «Privacy & Security»
 4. Στην ενότητα «Cookies», επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές:
  Επιτρέψτε την τοπική αποθήκευση

 

Να διατηρούνται τοπικά δεδομένα μόνο μέχρι να κλείσω το πρόγραμμα περιήγησής μου

 

Να μην επιτρέπονται οι τοποθεσίες τρίτων να αποθηκεύουν δεδομένα

 

Να αποκλείονται τα cookies τρίτων μερών και τα δεδομένα ιστότοπων

 

 1. Επιλέγοντας το κουμπί  «Allcookiesandsitedata» μπορείτε να καταργήσετε τα cookies που υπάρχουν στον υπολογιστή σας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα του Opera

 

Χρόνος διατήρησης cookies

 

Τα δεδομένα που προκύπτουν μέσω της εγκατάστασης cookies, διατηρούνται όσο είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της επεξεργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΓΚΠΔ αλλά και στον νόμο 3471/2006 (άρθρο 5 παρ. 1), όπως ισχύει.

 

 

 

Άρθρο 6:  Δικαιώματα Υποκειμένων

 

1.1  Δικαίωμα ενημέρωσης των υποκειμένων

 

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να ενημερώνονται για το αν δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας, λαμβάνοντας ιδίως γνώση για:

 

 

 

1.      Την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας.

 

2.      Τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και την προέλευσή τους.

 

3.      Το σκοπό και το χρονικό διάστημα της συλλογής, της επεξεργασίας ή/και της χρήσης των προσωπικών δεδομένων.

 

4.      Τον τρόπο επεξεργασίας και σε περίπτωση διαβίβασης σε τρίτους, τον αποδέκτη, το σκοπό και το βαθμό διαβίβασης, ιδίως αν πρόκειται για διαβίβαση προς τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό.

 

5.      Τις διατάξεις της παρούσας Πολιτικής περί προστασίας των δικαιωμάτων του υποκειμένου.

Η εν λόγω ενημέρωση των υποκειμένων καθίσταται διαθέσιμη στον αιτούντα σε κατανοητή μορφή, γραπτώς, κατά τη λήψη των δεδομένων.

 

 

 

1.2  Λοιπά δικαιώματα των υποκειμένων

 

Κάθε υποκείμενο έχει ειδικότερα, επιπλέον των προβλεπόμενων στον εκάστοτε ισχύοντα νόμο δικαιωμάτων του, δικαίωμα:

 

 

 

1.      Να υποβάλλει ερωτήματα αναφορικά με την εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής.

 

2.  Να προβάλλει οποτεδήποτε γραπτές αντιρρήσεις στους υπευθύνους για την προστασία των προσωπικών δεδομένων για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που το αφορούν, αιτούμενο τη διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση, διαγραφή ή περιορισμό αυτών.

 

 

 

Οποιαδήποτε ερώτηση, παράπονο ή ανησυχία σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ΕΥΕΔ, θα πρέπει να απευθύνεται:

 

1.  μέσω email: privacy@eyed.gr

 

2.   τηλεφωνικά στο 2110161215

 

3.   μέσω ταχυδρομείου: ΕΥΕΔ – Τμήμα Πληροφορικής, Σάμου 53, T.K. 15125, Αθήνα

 

Σε κάθε περίπτωση, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα www.dpa.gr).

 

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική

 

Η παρούσα Πολιτική δύναται να αναθεωρηθεί περιστασιακά, σε συμφωνία με τις απαιτήσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Οποτεδήποτε η παρούσα Πολιτική αλλάζει με φυσικό τρόπο, θα αναρτάται μια ειδοποίηση στην ιστοσελίδα της ΕΥΕΔ (www.eyed.gr) για 90 ημέρες.

 

 

 

Ημερομηνία ισχύος

 

11/12/2018